Dysleksja PRO – oprogramowanie do diagnozy i terapii dzieci zagrożonych dysleksją

Producent: Nowa Era
Dysleksja PRO to oprogramowanie zawierające zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną.
2199 PLN

Opis

Dysleksja PRO to oprogramowanie zawierające zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Program znajduje się na pendrive i karcie Micro SD, na której znajdują się dodatkowe ćwiczenia. Program przeznaczony jest dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka wystąpienia dysleksji oraz z dziećmi z dysleksją rozwojową. Oprogramowanie Dysleksja PRO działa na komputerach PC i komputerach z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać kompleksowego materiału umożliwiającego prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i realizowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej.  Na tablecie można także używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC. Oprogramowanie współpracuje z tablicą interaktywną.  Zawiera ponadto moduły wspomagające ocenę przyczyn i mierzące skalę trudności szkolnych, a także aplikacje umożliwiające m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć, kreowanie autorskich scenariuszy zajęć. Dysleksja PRO wspomaga rozwój następujących sprawności i obszarów:

 •         funkcji słuchowo-językowych,
 •         funkcji wzrokowych,
 •         nauki liter,
 •         nauki czytania i pisania,
 •         motoryki małej i dużej,
 •         percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 •         percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej,
 •         koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 •         grafomotoryki,
 •         znajomości stosunków przestrzennych, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 •         kształtowania analizy i syntezy językowej,
 •         poszerzania słownictwa biernego i czynnego,
 •         kształtowania kompetencji syntaktycznych,
 •         koncentracji, pamięci i uwagi.

Pakiet Dysleksja PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program Dysleksja PRO składa się z 4 części:

 •         ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka wystąpienia dysleksji,
 •         litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat,
 •         ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat,
 •         trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak wyłącznie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta / nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Zalety

 •         Stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 •         doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz pisania, poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym,
 •         wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 •         wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, wyrównywanie deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, stanów złego samopoczucia,
 •         rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 •         mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 •         wzbudzanie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 •         dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 •         rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 •         nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

 

Wymagania systemowe

 •         System operacyjny Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10, wersje 32 bit i 64 bit,
 •         pamięć RAM 1 GB dla systemu 32 bit lub 2 GB dla systemu 64 bit,
 •         procesor 2,8 GHz,
 •         karta graficzna o rozdzielczości 1024 x 768,
 •         karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki,
 •         port USB 2.0,
 •         ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu,
 •         zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player.

 

W komplecie

 •         Pendrive z oprogramowaniem,
 •         tablet Huawei – do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi znajdującymi się  na karcie micro SD,
 •         karta micro SD z 2000 dodatkowych plików, wśród których znajdują się 53 tytuły pomocy dydaktycznych z setkami kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje.